Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ NARCIARSKĄ I SNOWBOARDOWĄ SNOW4FUN Sport4Fun Katarzyna Kordeusz

§1 Definicje

1. Usługodawca –  oznacza szkołę narciarską i snowboardową Snow4Fun, która prowadzona jest przez Katarzynę Kordeusz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą  Sport4Fun Katarzyna Kordeusz z siedzibą ul. Długosza 6/1, 44-100 Gliwice, NIP: 631-254-58-53, REGON: 242951618, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice. Adres strony internetowej: www.snow4fun.com.pl

2. Lokal – za lokal przedsiębiorstwa uważa się jedno z biur szkoły narciarskiej Snow4Fun.

3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. Usługobiorca –  konsument lub przedsiębiorca, korzystający z usług szkoły.

6. Usługa – oznacza usługi oferowane usługobiorcom przez usługodawcę. Wszystkie informacje dostępne na stronie www.snow4fun.pl

7. Lekcja –  czas trwania usługi, jedna lekcja trwa 55 minut.

8. Rezerwacja –  możliwość zarezerwowania lekcji.

9. AKADEMIA MŁODEGO NARCIARZA –  zajęcia grupowe dla dzieci od 4,5 do 15 lat.

10. Formularz – formularz dostępny na stronie www.snow4fun.pl umożliwiający Rezerwację.

11. Instruktor – pracownik Usługodawcy realizujący Usługę w imieniu Usługodawcy, lub podwykonawca.

12. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

§2  Postanowienia ogólne

1. Rezerwacji zajęć można dokonać osobiście w jednym z lokali, telefonicznie, drogą mailową wysyłając maila na adres: kasia@snow-4-fun.pl, lub poprzez formularz rezerwacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.snow4fun.pl

2. Szkoła Snow4Fun posiada lokale oraz prowadzi zajęcia w dwóch odrębnych lokalizacjach, do których klienci zgłaszają się w zależności od stopnia zaawansowania i ich preferencji.  Miejsce spotkania ustalane jest podczas rezerwacji zajęć:

• Osoby początkujące, które oświadczają, że nie potrafią samodzielnie zahamować i skręcić

STOK NARTOLANDIA taśma narciarska 30m, wyciąg bardzo łatwy 60m i łatwy 125m,

Biuro szkoły Snow4Fun ul. Turystyczna 20, 58-580 Szklarska Poręba 

• Osoby, które oświadczają, że potrafią samodzielnie zahamować i skręcić

SKI ARENA SZRENICA 1,5 km trasa łatwa Puchatek i inne trasy – trudniejsze

Biuro szkoły Snow4Fun ul. Turystyczna 28a, 58-580 Szklarska Poręba - przeszklony budynek

3. Klient lub opiekun prawny zgłasza się najpóźniej 15 min przed rozpoczęciem zajęć w wybranym biurze szkoły, aby uregulować płatność i podpisać odpowiednie dokumenty. Klient otrzymuje potwierdzenie wpłaty zaliczki za zajęcia. Paragon do odebrania w biurze szkoły po zajęciach. W wyjątkowych przypadkach jest również możliwość płatności u instruktora po zajęciach, po wcześniejszym ustaleniu tego z biurem szkoły. W przypadku nie stawienia się w biurze szkoły 15 min przed czasem Snow4Fun, ma prawo przyjąć, że lekcja się nie odbędzie i anulować ją.

4. Zwrot za lekcje już opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia - nie dotyczy zajęć Akademii Młodego Narciarza więcej §3 punkt 3.

5. Zajęcia rozpoczynają się w biurze szkoły w wybranej lokalizacji, chyba że instruktor w porozumieniu z kursantem ustalą inaczej. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.

6. Klient przychodząc na zajęcia powinien być do nich należycie przygotowany. Musi posiadać odpowiedni, poprawnie ustawiony i sprawdzony sprzęt oraz mieć już ubrane buty narciarskie lub snowboardowe, oraz posiadać wcześniej wykupiony karnet na zajęcia (dot. Ski Arena Szrenica). W przypadku dużej kolejki instruktor może wykupić karnet z Państwem poza kolejnością.

7. Jedna lekcja trwa 55 minut, w przypadku dwóch lub większej ilości lekcji następujących bezpośrednio po sobie, długość ich trwania to wielokrotność 55 minut.

8. Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub faktycznego opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po zakończeniu zajęć.

9. Ze względu na szczególny rodzaj Usług, świadczenie rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym terminie. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia usługi to ustalone przy rezerwacji jedno z biur.

10. Snow4Fun ma prawo zmienić instruktora prowadzącego, odwołać zajęcia, lub je przełożyć na inny termin z przyczyn niezależnych takich jak złe warunki pogodowe czy choroba pracownika, który miał prowadzić zajęcia.

11.  CENA SZKOLEŃ NIE ZAWIERA OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYCIĄGÓW  I WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU.

12. Usługodawca nie odpowiada za rezultat świadczonej Usługi, a za sposób jej wykonania.

13. Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do zajęć i szkoleń z zakresu: narciarstwa – grupowych lub indywidualnych; snowboardu – grupowych lub indywidualnych; zajęć narciarskich i snowboardowych dla dzieci; ski tour; skki trikke; korzystania przez dzieci z Zimowego Placu Zabaw oraz każdych innych zajęć organizowanych i prowadzonych przez Snow4Fun jest podpisanie przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego oświadczenia, po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią oraz treścią niniejszego regulaminu;

14. Uczestnik zostanie objęty ubezpieczeniem NNW, tylko pod warunkiem wypełnienia przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego Karty Uczestnika.

15. Na okres trwania zajęć/szkolenia na każdym Uczestniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.

16. Uczestnictwo osób niepełnoletnich w zajęciach i szkoleniach uzależnione jest od zaakceptowania warunków niniejszego regulaminu przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zobowiązani są do potwierdzenia zgody przez podpisanie właściwego oświadczenia, o których mowa powyżej.

17. Snow4Fun nie zapewnia opieki dzieciom korzystającym z Zimowego Placu Zabaw. Odpowiedzialność za dziecko ponosi w takim przypadku jego opiekun prawny, który podejmuje decyzję, czy dziecko posiada wystarczające warunki i umiejętności, aby korzystać z urządzeń i sprzętów dostępnych na Zimowym Placu Zabaw, a także o sposobie tegoż korzystania.

18. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zajęć i szkoleń prowadzonych przez Snow4Fun, niezależnie od stopnia zaawansowania Uczestników. W razie istotnego naruszenia przez Uczestnika niniejszego regulaminu, Snow4Fun ma prawo przerwać szkolenie w trybie natychmiastowym bez konieczności zwrotu uiszczonej przez uczestnika opłaty za szkolenie. Wszelkie koszty wynikające z rozwiązania umowy z tego tytułu zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Snow4Fun obciążają Uczestnika.

19. Snow4Fun zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

§3 Zajęcia grupowe AKADEMII MŁODEGO NARCIARZA

1. Rezerwacji zajęć można dokonać osobiście w jednym z lokali, telefonicznie, drogą mailową wysyłając maila na adres: kasia@snow-4-fun.pl, lub poprzez formularz rezerwacyjny zamieszczony na stronie internetowej www.snow4fun.pl

2. W pierwszym dniu rodzic lub opiekun zgłasza się do biura szkoły Snow4Fun przynajmniej 15 min przed wyznaczoną godziną i wnosi pełną opłatę za kurs 6 dniowy lub opłatę rezerwacyjną w wysokości 50zł oraz określa ilość wybranych dni, w których dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach.

3. Rodzic otrzymuje pomarańczową kamizelkę i ubiera w nią dziecko. Kamizelkę należy zwrócić po każdych zajęciach instruktorowi lub w biurze szkoły. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 50zł (kara umowna) w przypadku zgubienia kamizelki.

4. W każdym dniu najpóźniej do godziny 8:00 można zrezygnować z zajęć wysyłając sms o treści „REZYGNUJĘ imię i nazwisko dziecka” na numer +48601527770, wtedy zaliczka zostanie zwrócona, a ewentualny wykupiony i niewykorzystany karnet 6 dniowy zostanie rozliczony według cennika za pojedyncze dni, w innym przypadku przepada. Opłata rezerwacyjna rozliczana jest w ostatnim dniu korzystania z zajęć.

5. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia dzieci najpóźniej 15 min przed zajęciami i odebrania dziecka punktualnie o ustalonej godzinie. Pozostałe dzieci nie mogą czekać na „spóźnialskich”, w razie spóźnienia nie gwarantujemy uczestnictwa w zajęciach oraz nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany czas szkolenia. Dzieci mają być już ubrane w buty narciarskie, i mieć przygotowany i sprawdzony sprzęt. Dzieci powyżej 7 roku życia muszą mieć już wykupiony karnet 4 godzinny (dot. SkiArena Szrenica).

6. Etap I PIERWSZE KROKI

                4,5 - 6 lat zajęcia  w godzinach 11:00 - 14:00 Stok Nartolandia

                7 - 15lat zajęcia w godzinach 10:00 - 14:00 Stok Nartolandia

7. Etap II SUPER NARCIARZE zajęcia w godzinach 10:00 - 14:00 Ski Arena Szrenica W pierwszym dniu wszystkie dzieci razem z instruktorami wjeżdżają wyciągiem Puchatek i dopiero w trakcie pierwszego zjazdu przydzielane są przez instruktorów do grup, w zależności od stopnia zaawansowania. Instruktor w trakcie trwania szkolenia może przenieść dziecko do innej grupy.

8. Każde dziecko poniżej 12 roku życia na wyciągu krzesełkowym wjeżdża z osobą dorosła.

9. Wszystkie dzieci muszą posiadać OBOWIĄZKOWO KASK, narty, opcjonalnie kijki, odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych ubiór, nieprzemakalne rękawiczki, gogle lub okulary, skipass na czas szkolenia.

10. Rodzice są zobowiązani podać działający numer kontaktowy do osoby, która będzie w pobliżu i opiekuje się dzieckiem oraz do udzielenia prawdziwych informacji o dziecku, o których mowa w niniejszym regulaminie.

§ 4 Obowiązki Uczestnika przed przystąpieniem do kursu i stan zdrowia Uczestnika

1. Uczestnik, który zamierza przystąpić do kursu, nie może znajdować się pod wpływem alkoholu ani innych używek, powinien być osobą zdrową fizycznie i psychicznie, a jego sprawność psychomotoryczna nie może być ograniczona przez żadne czynniki. Przystąpienie do zajęć równoznaczne jest z oświadczeniem przez uczestnika, iż jego samopoczucie oraz stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w zajęciach i szkoleniach organizowanych i prowadzonych przez Snow4Fun, a także z przyjęciem przez uczestnika za to odpowiedzialności . Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem - mogą przystąpić do zajęć i szkolenia tylko po o trzymaniu zgody lekarza na uprawianie w/w sportu wysokiego ryzyka. Uzyskanie tejże zgody leży w gestii uczestnika. Uczestnik nie jest zobligowany do okazania organizatorowi kursu dokumentu potwierdzającego zgodę lekarza. Snow4Fun nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki Uczestnika powstałe w trakcie zajęć wynikające z jego samopoczucia, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a także obniżonej sprawności psychomotorycznej. Powyższe postanowienia dotyczą także rodziców i opiekunów nieletnich Uczestników.

2. Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji dla osób niepełnosprawnym o obniżonym stopniu trudności. W takim przypadku konieczne jest wyjątkowo szczegółowe poinformowanie Snow4Fun o stanie zdrowia kursanta i ścisłe przestrzeganie niniejszego regulaminu. Obecność opiekuna osoby niepełnosprawnej na zajęciach jest obowiązkowa. Instruktorzy nie posiadają specjalistycznego szkolenia w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zdolność uczestnika do udziału w zajęciach ocenia sam uczestnik lub jego opiekun i ponosi za to pełną odpowiedzialność. Niepełnosprawny uczestnik obowiązany jest korzystać z kasku ochronnego bez względu na wiek. Na prośbę uczestnika lub jego opiekuna zajęcia mogą zostać w każdej chwili przerwane. Niepełnosprawny Uczestnik i jego opiekun przed przystąpieniem do zajęć powinni skonsultować się z lekarzem - mogą przystąpić do zajęć i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza na uprawianie w/w sportu wysokiego ryzyka. Uzyskanie tejże zgody leży w gestii uczestnik i jego opiekuna. Uczestnik nie jest zobligowany do okazania organizatorowi kursu dokumentu potwierdzającego zgodę lekarza.

3. Instruktor odmawia prowadzenia lekcji w przypadku gdy zauważy, że z dużym prawdopodobieństwem kursant jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), a także gdy jego zachowanie z jakichkolwiek względów zagraża bezpieczeństwu uczestnika i innych osób - w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

4. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez Uczestnika będącego w stanie po spożyciu alkoholu lub po użyciu środków odurzających, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez Instruktora ćwiczeń oraz nie przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu prowadzenia zajęć, w tym przykładowo regulaminu stoku, odpowiada wyłącznie Uczestnik.

5. Uczestnik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem miejsca, w którym odbywają się zajęcia, w szczególności z regulaminem stoku i Zimowego Placu Zabaw.

6. Przed przystąpieniem do kursu i szkolenia Uczestnik zobowiązany jest przekazać Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dot. umiejętności jazdy na nartach lub snowboardzie, stanu zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, a także wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na przebieg zajęć i szkoleń prowadzonych przez Snow4Fun, w szczególności zaś rodzice i opiekunowie nieletnich Uczestników są zobowiązani się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia oraz predyspozycjach Uczestnika przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez Instruktora.

7. Udział we wszystkich zajęciach i szkoleniach organizowanych przez Snow4Fun zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka i nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe Uczestników wynikające z uczestnictwa w kursie i szkoleniu, a organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi związanymi z ryzykiem sportowym.

8. Snow4Fun nie odpowiada za szkody na osobie i mieniu powstałe na skutek wadliwości sprzętu uczestnika i nieprawidłowego jego doboru. Instruktorzy nie sprawdzają sprzętu uczestnika przed zajęciami

§ 5 Obowiązki Uczestnika w trakcie zajęć

Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest do:

a. niezwłocznego informowania Instruktora w toku zajęć o każdej zmianie okoliczności wskazanych w § 3 niniejszego regulaminu, a także o wszelkich problemach ze sprzętem, które mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestnika

b. wykonywania w trakcie zajęć wyłącznie poleceń zleconych przez Instruktora prowadzącego dane zajęcia; Uczestnik może również przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń demonstrowanych przez Instruktora odmówić ich wykonywania. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody na osobie i mieniu w przypadku nie wykonania przez Uczestnika ćwiczenia zgodnie z jego wskazówkami

c. niezwłocznego zgłaszania, jeśli z jakiegokolwiek powodu chciałby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć lub warunków panujących w miejscu ich prowadzenia

§ 6 Bezpieczeństwo Uczestnika oraz postępowanie w razie wypadku

1. Udział w zajęciach, szkoleniach,  skii trikke i ski tour organizowanych przez Szkołę Snow4Fun, a także przebywanie dzieci na Zimowym Placu Zabaw, zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka. Ryzyko to związane jest między innymi z możliwością wystąpienia błędu uczestnika lub osób trzecich znajdujących się na stoku/trasie, ale też zdziałaniem nieprzewidywalnych sił natury, ryzykiem nagłej zmiany pogody, niezależnymi od Snow4Fun warunkami na stoku/trasie, wadliwością sprzętu uczestnika i nieprawidłowym jego doborem (czego Snow4Fun nie sprawdza i nie ponosi za to odpowiedzialności), a także innymi trudnymi do przewidzenia czynnikami. Nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu uczestnika.

2. Uczestnik lub jego opiekun prawny obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania instruktorowi, jeśli z jakiegokolwiek powodu chcieliby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć albo niezadowolenia z warunków panujących w miejscu odbywania się zajęć, szkoleń, ski tour, skki trikke i na Zimowym Placu Zabaw.

3. W celu zapewnienia Uczestnikowi najpełniejszego bezpieczeństwa, zobowiązuje się on do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności zaś zobowiązuje się on do przestrzegania wszelkich instrukcji i poleceń wydawanych przez Instruktora.

4. Każdy Uczestnik, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności informując o tym niezwłocznie Instruktora, sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

5. Na Uczestniku, w razie wystąpienia wypadku ciąży obowiązek podania szczegółowego opisu zdarzenia, podjętych przez niego czynności oraz podania swoich danych osobowych.

6. Dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor odmawia udzielenia szkolenia w przypadku braku kasku ochronnego u osoby poniżej 16 roku życia. Szkoła Snow4Fun zdecydowanie rekomenduje noszenie kasku KAŻDEMU uczestnikowi, gdyż jego brak może skutkować powstaniem poważnego urazu, a nawet śmiercią uczestnika. Za skutki braku używania kasku ochronnego przez osobę, która ukończyła 16 lat, odpowiada uczestnik lub jego opiekun prawny.

7. Uczestnik powinien przestrzegać ponadto następujących zasad:

- należy poruszać się z prędkością, która umożliwia bezpieczne zatrzymanie się,

- nie wolno zajeżdżać drogi innym narciarzom lub snowboardzistom, pierwszeństwo mają osoby znajdujące się poniżej,

- podczas wyprzedzania innych trzeba zachować bezpieczną odległość,

- należy zatrzymywać się w miejscu bezpiecznym i widocznym dla innych – na boku trasy,

- nie wolno podchodzić lub schodzić ze stoku środkiem trasy,

- należy zwracać uwagę na znaki, a w razie wątpliwości co do ich znaczenia – zapytać Instruktora,

- nie należy siadać na stoku.

§ 7 Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

1. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy i na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Usługodawcę. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Usługobiorcy mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Sport4Fun Katarzyna Kordeusz ul. Tokarska 5, 44-151 Gliwice.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególnościKodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2017 roku

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika Oświadczam, iż szczegółowo zapoznałem się z treścią Regulaminu Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej Snow4Fun w Szklarskiej Porębie, nie mam w związku z tym żadnych pytań ani wątpliwości, a ponadto wyrażam świadomą zgodę na udział mojej osoby/mojego dziecka w zajęciach i/lub szkoleniu narciarskim, snowboardowym lub skki trikke organizowanych przez Szkołę Snow4Fun. Oświadczam ponadto, iż jestem w pełni świadomy, iż udział w zajęciach, szkoleniach i ski tour i skki trikke organizowanych przez Szkołę Snow4Fun, a także przebywanie dzieci na Zimowym Placu Zabaw, oraz korzystaniem z przenośnika taśmowego zawsze wiąże się z uprawianiem sportu wysokiego ryzyka. Ryzyko to związane jest między innymi z możliwością wystąpienia błędu uczestnika lub osób trzecich znajdujących się na stoku/trasie, ale też z działaniem nieprzewidywalnych sił natury, ryzykiem nagłej zmiany pogody, niezależnymi od Snow4Fun warunkami na stoku/trasie, wadliwością sprzętu uczestnika i nieprawidłowym jego doborem (czego Snow4Fun nie sprawdza i nie ponosi za to odpowiedzialności), a także innymi trudnymi do przewidzenia czynnikami. Nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia wypadku skutkującego doznaniem poważnego urazu zagrażającemu zdrowiu i życiu uczestnika. Uczestnik lub jego opiekun prawny obowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania instruktorowi, jeśli z jakiegokolwiek powodu chcieliby zmienić sposób wykonywania danego ćwiczenia, przerwać jego wykonywanie lub zakończyć zajęcia w danym dniu, w tym z powodu lęku przed wykonaniem danego ćwiczenia, niezadowolenia ze sposobu prowadzenia zajęć albo niezadowolenia z warunków panujących w miejscu odbywania się zajęć, szkoleń, ski tour, skki trikke i przenośnika narciarskiego i na Zimowym Placu Zabaw. Snow4Fun nie zapewnia opieki dzieciom korzystającym z Zimowego Placu Zabaw. Odpowiedzialność za dziecko ponosi w takim przypadku jego opiekun prawny, który podejmuje decyzję, czy dziecko posiada wystarczające warunki i umiejętności, aby korzystać z urządzeń i sprzętów dostępnych na Zimowym Placu Zabaw, a także o sposobie tegoż korzystania. Oświadczam, iż po stronie uczestnika nie zachodzą żadne przeciwskazania do udziału w szkoleniu/kursie, w tym jakiekolwiek problemy zdrowotne, obniżenie sprawności psychomotorycznej, a także inne przeciwwskazania, o których mowa w Regulaminie.